کلیدواژه‌ها = خانواده
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل نقش خانواده در پیمان برادری براساس نظریه همبستگی اجتماعی دورکیم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 149-170

مرتضی حسنی نسب؛ ریحانه کریمی


2. مطالعة علم‌سنجی حوزة جنسیت، زنان و خانواده با استفاده از ترسیم نقشة هم‌رخدادی واژگان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-60

فائزه السادات طباطبایی امیری؛ رضا کریمی؛ فاطمه قاسمپور


4. قلمرو اختیارات دولت در مسائل خانواده در نگاه علامه طباطبائی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-34

سیدضیاء مرتضوی


5. بررسی جواز مدیریت های زنان بر اساس آیه قوامون

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-169

علی آقا پیروز


6. بررسی رویکرد کلان سیاست‌گذاری اجتماعی ایران در حوزة مادری

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-65

علی اکبر تاج مزینانی؛ راحله کاردوانی


8. تجربة مادرانة زنان مطلقه از حضانت فرزندان خود (مطالعه‌ای پدیدارشناسی)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 145-168

احمد غیاثوند؛ سمیه عرب خراسانی