نویسنده = کرمی، عسکرعلی
تعداد مقالات: 1
1. جنسیت در واژگان ترجمة فارسیِ صفارزاده از قرآن کریم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-53

محمد رحیمی خویگانی؛ عسکرعلی کرمی؛ حمید باقری دهبارز