نویسنده = مرادی دهنوی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. ادراک والدگری پدر و نقش جنسیتی در پسران نوجوان: نقش واسطه‌ای دلبستگی به پدر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 107-126

مبین صالحی؛ جواد مرادی دهنوی