نویسنده = کاویار، حسین
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت فقهی ـ حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 147-174

اعظم ابراهیمی؛ حسین کاویار