نویسنده = طاهره محسن زاده
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نسبت جنسیت و درمان اعتیاد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-78

نوروز هاشم زهی؛ طاهره محسن زاده؛ سعید معدنی