نویسنده = عامری، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. خانواده‌محوری در نظام مالیاتی با تأکید بر نظام حقوق مالیاتی ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-123

سید احمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری؛ احمد خسروی