نویسنده = پیروز، علی آقا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جواز مدیریت های زنان بر اساس آیه قوامون

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 137-169

علی آقا پیروز