نویسنده = شالچی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی خانواده در رمانهای منتخب نویسندگان زن سه دهه معاصر ایران (1390-1360)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 163-196

سمیه شالچی؛ الهه فزونی؛ مینا موسوی زاده