نویسنده = خلیلیان شلمزاری، محمود
تعداد مقالات: 2
2. خوانشی نو در توصیف و تحلیل خاستگاه تفاوت‌های جنسیتی از نگاه علامه طباطبایی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 61-81

محمود خلیلیان شلمزاری؛ عبدالحسین خسرو‌پناه