نویسنده = دادمرزی، سید مهدی
تعداد مقالات: 2
1. قاعده نفی غرر در نکاح در سخنان فقها و حقوق ایران

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 101-123

زینب طلابکی طرقی؛ سید مهدی دادمرزی


2. نقش اختلاف جنس متعاقدین در وقوع نکاح از منظر حقوق داخلی و غربی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 11-31

سید مهدی دادمرزی