نویسنده = فریادی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سیاست تقنینی بر نرخ رشد جمعیت در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 67-91

علی مشهدی؛ مسعود فریادی