نویسنده = علی انتظاری
تعداد مقالات: 3
1. مادری: سنخ‌ها، معانی و انگیزه‌ها

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 41-70

مرضیه افضلی؛ علی انتظاری


2. بازنمایی هویت زنانه در سینمای ایران

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-59

علی انتظاری؛ عباس خورشیدنام


3. معیارهای همسرگزینی و رضایت از زناشویی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-68

علی انتظاری؛ سیمین ویسی