نویسنده = دهقان، مجید
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت قوامیت

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 7-45

سید حمید جزایری؛ مجید دهقان